Održana sjednica Lokalnog ekonomskog foruma Općine Žepče


U četvrtak, 25.02.2021. godine održana je sjednica Lokalnog ekonomskog foruma Općine Žepče. Na sjednici je razmatran Nacrt budžeta/proračuna Općine Žepče za 2021. godinu, Izvještaju o implementaciji Akcionog plana Strategije razvoja u 2020. godini te Akcionom planu za 2021. godinu, Planu kapitalnih investicija Općine Žepče, programu podrške samozapošljavanju u Općini Žepče za 2021. godinu, Lokalnom akcionom planu zapošljavanja Općine Žepče za period 2021. – 2025. godinu, prosječnoj građevnoj cijeni po m2 korisne stambene površine  u Općini Žepče za 2021. godinu.

Nacrt budžeta/proračuna Općine Žepče za 2021. Godinu predstavio je Namik Malićbegović, predsjednik LEF-a. Naveo je da je predloženi Nacrt pripremljen tako da bude realan, shodno izazovima koji su se našli pred svima uslijed neplaniranih privrednih kretanja uzrokovanih pandemijom korona virusa. Članovi LEF-a dali su svoje osvrte na izneseni Nacrt te ga, u toj formi podržali.

Izvještaj i Akcioni Plan Strategije razvoja Općine Žepče za 2021. godinu prezentirao je Jugoslav Sarajlić. Članovi LEF-a primili su k znanju informaciju te zaključili da se u vezi Akcionog plana trebaju sastati na tematskoj sjednici kako bi se privatni sektor aktivnije uključio i proces strateškog planiranja.

Plan kapitalnih investicija Općine Žepče prezentirao je predsjednik LEF-a, Namik Malićbegović. Pojasnio je proces donošenja te metodologiju pripreme ovog strateškog dokumenta.

Berina Grahić – Mudželet predstavila je Lokalni akcioni plan zapošljavanja Općine Žepče za period 2021. – 2025. Navela je da je plan temeljen na implementiranim mjerama u oblasti zapošljavanja u prethodnih 5 godina. Nakon usuglašavanja nacrta dokumenta da Odborom za obrazovanje i zapošljavanje, dokument će biti dostavljen Općinskom vijeću na usvajanje.

Predsjednik LEF-a Namik Malićbegović, predstavio je Program poticanja samozapošljavanju Općine Žepče za 2021. godinu. Nakon kraće rasprave, zaključeno je da svi zajedno treba da rade na podizanju poduzetničkog duha kod mladih u Općini Žepče.

Članovi LEF-a su također razmatrali prosječnu građevnu cijenu m2 korisne stambene površine  u Općini Žepče za 2021. godinu. Nakon prezentiranja procedure izračuna cijene te primjeni dobivene osnovice, pomoćnica načelnika za graditeljstvo i prostorno uređenje, uporedila je iznose cijene u susjednim Općinama. Članovi LEF-a bili su suglasni da se cijena smanji na 600,00 KM te da se, u formi prijedloga, dostavi Općinskom vijeću na usvajanje.

Na kraju sjednice, predsjednik LEF-a, upoznao je prisutne o usmenoj inicijativi obrtnika za ukidanjem općinskih naknada i za 2021. godinu.