BFC SEE: Nadzorna posjeta Verifikacione komisije Općini Žepče


U četvrtak, 21.03.2019. godine, upriličena je posjeta BFC SEE Verifikacione komisije Općini Žepče. Tom prilikom obavljen je razgovor sa predstavnicima Općinske administracije, Općinskom načelnikom Matom Zovkom, Predsjedavajućim OV-a Muhamedom Jusufovićem, pomoćnicima Općinskog načelnika,  direktorom JP Komunalno, direktoricom i osobljem RAŽ-a te lokalnim privrednicima. Posjeta je jedan od posljednjih koraka u procesu recertifikacije Općine po ovom prestižnom međunarodnom standardu.

Prema ocjeni evaluatora, Općina Žepče dokazala je ispunjenost od 90,3% kriterija BFC SEE standarda a koji podrazumijevaju: strateško planiranje, funkcionalnu kancelariju za lokalni ekonomski razvoj, javno-privatni dijalog, funkcionalan sistem izdavanja građevinskih dozvola, analitičku osnovu za podršku lokalnoj zajednici, aktivnosti na promociji ulaganja, predvidivost troškova i odgovorno upravljanje financijama, praćenje dinamike lokalnog tržišta rada i aktivan odnos prema utvrđenom stanju i potrebama, podršku razvoju poduzetništva te adekvatnu infrastrukturu i pouzdane komunalne usluge. Općina Žepče je BFC certifikat dobila 2015. godine kada se svrstala u red prvih općina koje su i formalno pravno proglašene općinama sa povoljnim poslovnim okruženjem u Bosni i Hercegovini

Sam proces recertifikacije provodio se u nekoliko faza: faza evaluacije, faza implementacije preporuka evaluatora, faza verifikacije. Posljednja faza – faza certifikacije je kruna procesa a nakon čega slijedi aktivan rad općinske uprave na održivosti uspostavljenih mehanizama.

Inače, BFC SEE predstavlja jedinstvenu inicijativu u regionu jugoistočne Europe, koja utiče na kreiranje brže i efikasnije administracije, koja treba da otkloni prepreke za ubrzani razvoj privrede, omogući bolje investicione rezultate i uvođenje novih tehnologija, kreiranje novih radnih mjesta i opću modernizaciju društva.

Finalna ocjena verifikatora očekuje se u naredna dva mjeseca.