Javni natječaj FMRPO – mentoring usluge


Na osnovu točke IV. Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta („Službene novine Federacije BiH“, broj 29/19) i člana 5. Pravilnika o postupcima u provođenju programa razvoja male privrede („Službene novine Federacije BiH”, br: 50/13, 55/13 i 86/13), Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje:

JAVNI KONKURS

ZA ODABIR KORISNIKA GRANT SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA ZA 2019.GODINU

PREDMET JAVNOG KONKURSA

Predmet Javnog konkursa je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava Tekućih transfera, utvrđenih u razdjelu 50. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (u daljem tekstu: Ministarstvo) („Službene novine Federacije BiH”, broj 11/19.)

PROJEKT BR. 2: Pružanje mentoring usluga za subjekte male privrede

Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava za ovaj projekt je 50.000 KM

Svrha projekta:

Podržavanje nesmetanog razvoja ili opstanka na tržištu i smanjenje broja neuspješnih subjekata male privrede u Federaciji BiH. Provođenje projekta će se vršiti kroz mentorske usluge subjektima male privrede koji se nalaze u presudnom trenutku svoga poslovanja, a pružat će ih stručne osobe – mentori, kroz određeni broj sati koje će provoditi u izravnom kontaktu s menadžmentom poslovnog subjekta.

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

Vrsta djelatnosti; broj zaposlenih; pripadnost ciljnoj skupini; ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS); dosadašnji poticaji Ministarstva za subjekte male privrede – korisnike mentoring usluga.

Pravo sudjelovanja:

Subjekti male privrede definirani po Zakonu o poticanju razvoja male privrede i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima koji imaju sjedište na području Federacije BiH, nalaze se u većinskom privatnom vlasništvu državljana BiH, te imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme.

Nisu prihvatljive prijave subjekata male privrede koji imaju registriranu osnovnu djelatnost u oblasti namjenske industrije, proizvodnje i prerade duhana i igara na sreću.

Na sljedećim linkovima možete preuzeti cjelokupan tekst javnog poziva i prateću dokumentaciju:

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom iz poglavlja III, šalju se preporučeno poštom u zapečaćenim kovertama na adresu:

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta

Ante Starčevića b.b. (Hotel „Ero“) 88000 Mostar,

sa naznakom:

Ne otvarati–po Javnom konkursu za Projekt broj_______

(obvezno naznačiti broj ili naziv projekta)

Na poleđini koverte obavezno navesti:

  • naziv–ime podnosioca prijave;
  • adresu i kontakt telefon;
  • ovjeriti pečatom podnosioca prijave.

Prijave se dostavljaju zaključno sa 30.08.2019. godine (petak), odnosno prihvatit će se prijave koje imaju poštanski pečat najkasnije sa navedenim datumom.