Sastanak Općinskog načelnika sa poduzetnicima i poslodavcima


U srijedu, 31.01.2018.godine, na inicijativu Općinskog načelnika, održan je sastanak na temu ”Ekonomske posljedice odlaska lokalnog stanovništva iz općine Žepče” u zemlje EU. Sastanku je prisustvovalo 30 predstavnika eminentnih privatnih kompanija koje upošljavaju najveći broj radnika, predstavnici Lokalnog ekonomskog foruma i Odbora za obrazovanje i zapošljavanje općine Žepče.

Prisutni su iskazali svoje viđenje o ovoj temi, te iznijeli svoja iskustva o odlasku radnika i ponudili određena rješenja za ostanak, pogotovu mladih i stručnih kadrova.

Istaknuto je da su gospodarski subjekti opterećeni prevelikim obvezama, naročito parafiskalnim, što je kočnica povećanju plaća kao i investiranju u razvoj i proširenje proizvodnje, a oslobađanjem ovih sredstava bi se otvorila nova radna mjesta.

Isticanjem samo loših primjera a ne i promoviranjem pozitivnih trendova, naročito putem medija, naglašavanje da su politika i sigurnost najveći krivci za odlazak mladih stvaramo lošu sliku za strana ulaganja i ulaganja naše dijaspore.

Predloženo je više mjera putem zaključaka sa sastanka i date preporuke koje će se dostaviti višim razinama vlasti u cilju iniciranja pozitivnih promjena bez kojih se neće moći zaustaviti trend iseljavanja.

U prilogu su zaključci sa ovoga sastanka:

Z  A  K  LJ  U  Č  C  I

sa sastanka Općinskog načelnika sa poduzetnicima i poslodavcima,

članovima LEF- i Odbora za

obrazovanje i zapošljavanje Općine Žepče

Predstavnici poduzetnika i poslodavaca i javnog sektora općine Žepče, na inicijativu Općinskog načelnika, a na temu ”Ekonomske posljedice odlaska lokalnog stanovništva iz općine Žepče” u zemlje EU, održali su sastanak 31.01.2018.godine, i donijeli slijedeće Zaključke:

 1. Odlazak stanovništva na rad u zemlje EU je motivirana sigurnijim i većim plaćama, boljim zakonskim rješenjima u zaštiti radnika, većom ponudom poslova zbog veličine tržišta i nedostatka radne snage u EU, a razlog je nemogućnost nalaženja posla sa odgovarajućom visinom plaće za sve veće potrebe mlađe populacije, niske mirovine i socijalna nesigurnost,
 2. Niže razine vlasti, općine i gradovi, su ograničeni u poboljšanju ambijenta za novouposlene i trenutno uposlene, zakonska rješenja su uvjetovana Reformskom agendom i donošenjem Zakona iz oblasti rada na višim razinama vlasti. Općine i gradovi izgrađuju poslovne zone i infrastrukturu što je nedovoljno za ostanak mladih na ovim prostorima.
 3. Parafiskalna davanja opterećuju poduzetnike, te u ovom pravcu treba ići na smanjivanje i ukidanje istih, kao što je već ukinuta naknada za turističke zajednice.
 4. Nažalost, mali je broj aktivnosti i razgovora, te donošenja zaključaka i smjernica kako bi se zadržalo stanovništvo na ovim prostorima.
 5. Potrebe za odgovarajućim kadrovskim rješenjima dovodi do potrebe suradnje poduzetnika i obrazovnih ustanova, roditelja i lokalnih nivoa vlasti kako ne bi došlo do hiperprodukcije kadrova za koje već sada nema potražnje na tržištu rada.

U cilju poboljšanja poslovnog ambijenta, kreiranja pretpostavki za kvalitetno obrazovanje mladih i njihovom zadržavanja i upošljavanju na području naše općine, potrebno je poduzeti slijedeće:

 1. Stimulirati ekonomsku aktivnost smanjenjem doprinosa na plaću i poreza na plaće na 40%, a povećati iznos minimalne plaće. Iznos davanja bi ostao isti a stimulirala bi se javna potrošnja.
 2. Usvojiti novi Zakon o doprinosima, koji je već pripremljen kako bi se počelo sa njegovom primjenom. Efekti bi bili brzo vidljivi.
 3. Kreirati obrazovne programe prema potrebama gospodarstva tako da se ”planski” obrazuju kadrovi koji će zadovoljiti potrebe gospodarstva za deficitarnim i potrebnim zanimanjima potičući partnerski odnos javnog i privatnog sektora u tom procesu. Dodatno osigurati financijska sredstva za ovu namjenu sa viših razina vlasti prema lokalnim razinama, kao provoditeljima mjere.
 4. Uspostaviti garancijske i financijske fondove za razvoj privatnog sektora, te izdvajati sredstva za očuvanje radnih mjesta.
 5. Porez na dobit usmjeriti ka novim investiranjima koja neminovno dovode do kreiranja novih radnih mjesta.
 6. Jačati dijalog između javnog i privatnog sektora, posebno između donositelja odluka i privatnog sektora, kako bi se zajednički kreirale mjere i propisi poticajni za razvoj privatnog poduzetništva kao generatora razvoja.

Sukladno navedenom, javni i privatni sektor u općini Žepče, apelira na sve nivoe vlasti, institucije, nevladin sektor, da zajedničkim djelovanjem kreiraju pozitivan ambijent za kvalitetno obrazovanje, rasterećenje privrede, nova zapošljavanja i privredni rast kako bi se umanjio odlazak stanovništva, naročito mladih i stručnih kadrova.