Usvojena Odluka o prosječnoj građevnoj cijeni m2 korisne stambene površine


Općinsko vijeće Žepče, na svojoj 14. sjednici, prihvatilo je prijedlog Lokalnog ekonomskog foruma općine Žepče i usvojilo prosječnu građevinsku cijenu m2 korisne stambene površine u Općini Žepče u iznosu od 600,00 KM. Prosječnu končanu građevinsku cijenu utvrđuje odlukom Općinsko vijeće svake godine, a najkasnije do 31.ožujka tekuće godine.

Pravni osnov za donošenje odluke je Zakon o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine. Prosječna konačna građevinska cijena m2 korisne stambene površine na području općine Žepče utvrđuje se  na osnovu podataka dobivenih od pravnih osoba registriranih za obavljanje poslova građenja koji su za 2018. godinu predložili prosječnu cijenu od 772 KM.

Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje općine Žepče je na inicijativu članova Lokalnog ekonomskog foruma općine Žepče predložila OV Žepče osnovicu od 600 KM, uz obrazloženje da predloženo umanjenje osnovice je sudjelovanje Općine Žepče u subvencioniranju početnih troškova investitora koji će graditi objekte na građevinskom zemljištu u Općini Žepče.